psique
María Jesús Soriano Soriano
Psicòloga clínica - Psicoterapeuta
castellano | català
  • Mª Jesús Soriano Soriano
  • Psicòloga clínica Col. núm. 778
  • Sant Antoni Mª Claret, 39
  • 2/1 esc A - 08025 BARCELONA
  • Tel. 93.459.44.61
  • info@majeso.es
SALUT MENTAL. CONFLICTE. PSICOTERÀPIA.

L'Organització Mundial de la Salut va definir l'any 1948 la salut com a l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència d'afeccions o malalties. A l'actualitat s'ha revisat aquesta definició, coincidint diferents autors que els conceptes de salut i malaltia haurien de definir-se de forma separada. F. Peter subratlla un model alternatiu que descriu la salut com a llibertat i fa èmfasi en la necessitat de potenciar la capacitat de decisió personal, l'empoderament dels individus, l'accés als recursos per tenir unes vides més saludables, més que donar informació o medicacions per a combatre riscos que podrien canviar amb la modificació dels hàbits de vida.

Per a Carmen Valls, "trobar-se bé, es trobar-se amb un mateix o una mateixa, i la pràctica d'aquesta trobada és segurament més fàcil com més holístic sigui l'apropament cap al propi cos, ple de potencials de salut i rodejat de riscos que s'han d'enfrontar".
Tot això ens faria valorar la salut integral de les persones com el reconeixement que no és només el cos qui emmalalteix o està sa, sinó que en la salut intervenen les tres esferes: biològica, social i psíquica.

El model biopsicosocial és aquell que permet atendre els factors biològics (els que procedeixen del sexe), els socials (deguts a models i rols de gènere) i els factors subjectius o d'experiència viscuda (actituds i comportaments individuals relacionats amb la identitat femenina i masculina), tots ells associats als processos d'emmalaltir.

Les condicions del model biopsicosocial són les següents:

  • Atenció centrada en el/la pacient. La relació assistencial centrada en el/la pacient, és de subjecte a subjecte. El centre de gravetat recau sobre la capacitat del professional sobre la seva capacitat d'escolta d'aspectes biopsicosocials i la seva capacitat per a crear les condicions de trobada en què la persona pugui expressar les seves experiències que són la font d'informació, ja que és el subjecte qui sap el que li succeeix.
  • Escolta biopsicosocial. Escoltar la persona per a saber què li passa i com ho experimenta. Els processos que li ocorren només es poden conèixer escoltant.
  • Inclusió dels determinants de gènere. Els models de gènere són representacions socials que proposen els ideals de com arribar a ser un home o una dona en una societat determinada. Aquests ideals són interioritzats per les persones. La suma dels models socials i ideals subjectius de gènere intervé modelant les actituds i formes de viure que, en conseqüència, influeixen en les formes d'emmalaltir, consultar i morir.

Pichón-Rivière relaciona la salut mental amb la capacitat d'un subjecte d'aprehendre la realitat des d'aquesta perspectiva integradora, en successives temptatives de totalització, amb capacitat per a transformar-la, modificant-se, a la vegada ell o ella mateixa. Segons aquest autor, el subjecte és sa en la mesura que mantén un interjoc dialèctic en el mitjà i no una relació passiva, rígida i estereotipada. La salut mental consisteix, segons aquesta perspectiva, en un aprenentatge de la realitat a través de l'enfrontament, maneig i solució integradora dels conflictes.

Per a aquest mateix autor, el conflicte és consubstancial amb la vida. L'ideal no és l'absència dels conflictes perquè ells constitueixen la contradicció en la unitat de la conducta i, per tant, el seu ferment dialèctic de canvi i transformació. El que importa és el destí dels conflictes i la possibilitat de resoldre'ls. Una tècnica per a resoldre aquests conflictes és la psicoteràpia que la descriu com a un procés d'aprenentatge, des d'on es crea una dimensió subjectiva en la qual el/la pacient es troba amb un personatge amb qui ha d'enfrontar-se i amb qui ha d'aprehendre a connectar-se i dialogar.

QUÈ ÉS LA PSICOTERÀPIA?

És un tractament psicològic que es desenvolupa entre un/a professional especialista i una persona que demana ajuda a causa dels seus conflictes i dificultats emocionals. Es duu a terme d'acord amb una metodologia sistematitzada i basada en determinats fonaments teòrics. Té com a finalitat eliminar o disminuir el patiment i els trastorns del comportament derivats d'aquestes alteracions, a través de la relació interpersonal entre el/la terapeuta i el/la pacient.

És una tècnica apropiada per a subjectes que voluntàriament desitgen millorar el seu estat psíquic i el seu funcionament mental, sigui per veure's lliures de símptomes o bé per veure's lliures de molèsties com ara: ansietat i trastorns associats, atacs d'angoixa (taquicàrdia, opressió toràcica, tremolor, ansietat generalitzada), estrès, pors i fòbies ( claustrofòbia, agorafòbia), obsessions i compulsions (pensaments i/o actes repetitius), trastorns psicosomàtics (vertigen, cefalees, enuresis....), depressions i trastorns associats amb l'estat d'ànim (depressió, dificultats de pèrdua -dol, mort de parents... -, dificultats de separació -parella, canvis de treball, país...), problemes de personalitat i/o relació (baixa autoestima, baixa tolerància a la frustració, dependències, falta d'habilitats socials, hostilitat, suspicàcia, dificultat per canalitzar l'agressivitat, inestabilitat emocional, inhibicions, insatisfacció general), trastorns de l'alimentació (anorèxia, bulímia i obesitat), dificultats de comunicació (aïllament, incomunicació), dificultats en els estudis (apatia, desorientació, dificultats en l'elecció), dificultats d'identitat i sexualitat (crisi d'identitat, desorientació en relació al sexe),problemes sexuals, problemes de parella i/o familiars (violència en la relació, enfrontament de separació, gelosia i/o infidelitats, dificultats de comunicació, dificultats de relació entre germans, pares-fills/es...)

També serà d'utilitat per aconseguir un aprofitament més gran de les seves aptituds i possibilitats, d'acord amb les circumstàncies en què es troben. Però, tot això, sempre i quan aquest desig parteixi de la premissa que són els seus propis conflictes els que causen les molèsties i els patiments que els oprimeixen i que, a la vegada, impedeixen el desenvolupament adient de la seva personalitat i el progrés de les seves capacitats.

Mª Jesús Soriano Soriano
Tel. 93.459.44.61